Dưới đây là các bài dịch của Minh Quang. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tặng Hoàng Kế Viêm tướng quân (Đào Tấn): Bản dịch của Minh Quang, Xuân Diệu

Khoây khoả trong quân rượu có đâu
Phụ đôi bình ngọc tại Sa Đầu
Bao năm yên ngựa đường nam bắc
Muôn thưở quan hà chốn tiễn nhau
Lọt gối gió lành sầu khách phá
Xuyên rèm trăng lụn mộng quê xàu
Mộng tàn, chẳng thấy người non cũ
Sớm dậy, non xanh chiếu nước sâu.


Ảnh đại diện

Hữu sở tư kỳ 4 (Đào Tấn): Bản dịch của Minh Quang, Xuân Diệu

Nét son không như cũ
Làm sao chẳng đau buồn
Ước làm chim phỉ thuý
Vườn lan thiều bay sang

Ảnh đại diện

Hữu sở tư kỳ 3 (Đào Tấn): Bản dịch của Minh Quang, Xuân Diệu

Chim xanh tít tầng mây
Mong thư gấm về đây
Lòng tuy không phải đá
Nét son e lợt phai

Ảnh đại diện

Hữu sở tư kỳ 2 (Đào Tấn): Bản dịch của Minh Quang, Xuân Diệu

Muốn đến nhưng khó đi
Khói mù dày đặc cả
Sông Hương lắm cỏ thơm
Lòng nào hái cỏ lạ

Ảnh đại diện

Hữu sở tư kỳ 1 (Đào Tấn): Bản dịch của Minh Quang, Xuân Diệu

Từ biệt chàng đến nay
Bao lần phù dung nở
Không xa quá dòng thu
Mà góc trời cách trở

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]