Hỡi trời!
Ta nguyện cùng chàng tương tri
Vạn kiếp chẳng lìa xa
Núi chưa mòn
Sông chưa cạn
Sấm chớp trời Đông
Mưa tuyết giữa hạ
Thiên địa hợp nhất
Mới dám cùng chàng nói lời biệt ly.