Mây mặt nước, nguyệt đầu ghềnh,
Bến Tần vui chuốc chén quỳnh đêm thanh.
Gái “đêm” quên sóng khuynh thành
Bên sông hát khúc “Hậu đình hoa” chơi!