Thượng Lâm én nhạn lượn xa xăm
Vọng ngắm trời thu trỗi giọng ngâm
Dưới thế Ðồng Giang đường hiểm trở
Trên tiên Ngọc Lũy núi sâu thâm
Trời soi hoa thắm lưu màu nắng
Mây tụ thành cao kết bóng râm
Nhớ nước ba năm không nhỏ lệ
Nay vào năm mới sợ khôn cầm.