Người rời Hoàng Hạc lầu xưa
Dương Châu khói toả, hoa thưa cuối trời
Cánh buồm thăm thẳm trùng khơi
Chân mây một dải, xa vời Trường Giang

Đây là bản dịch của tôi, bản dịch mà tôi thấy ưng