Gió thổi vi vu sông Dịch lạnh
Tráng sĩ một đi không trở về