Thế sự gần đây trái nỗi lòng
Thức Vi ngày đọc mỏi mòn trông
Mưa bay trời lạnh, năm hầu hết
Cánh mộc lan già, rụng cuối sông


Nguồn: Tuyển tập thơ văn yêu nước và cách mạng Thanh Hoá, NXB Văn học, 1991