Dưới đây là các bài dịch của Lương Trọng Nhàn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 640 trang (6395 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Can mao 3 (Khổng Tử): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Can tinh lông trĩ kết cao.
Ở nơi ấp Tuấn đi vào thành trong,
Theo cờ tơ trắng tua vòng,
Xe quan sáu ngựa kéo xong xe về,
Viếng người đẹp đẽ hiền ghê!
Lấy gì đáp lễ vẹn bề đại phu?

Ảnh đại diện

Can mao 2 (Khổng Tử): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Can dư cờ vẽ ó cao,
Ở xa ấp Tuấn thấy bao ngọn cờ.
Có dây tua trắng bằng tơ,
Năm con ngựa tốt xe chờ quan đi,
Quan thăm người đẹp ai bì,
Lấy gì đáp lại lễ nghi ân cần?

Ảnh đại diện

Can mao 1 (Khổng Tử): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cờ mao chót vót sau xe,
Cõi giao ngoài ấp Tuấn kề đến đây.
Theo cờ tơ trắng tua dây.
Bốn con ngựa tốt xe nầy đến nơi.
Hiền nhân quan mới viếng người,
Lấy gì tặng lại đáp lời đại phu.

Ảnh đại diện

Tướng thử 3 (Khổng Tử): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chuột còn thân thể hãy xem,
Lễ nghi người lại không kèm hay sao?
Lễ nghi người chẳng chút nào,
Sao mà không chết đi mau rãnh đời?

Ảnh đại diện

Tướng thử 2 (Khổng Tử): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chuột kia, đê tiện có răng,
Uy nghi người lại không bằng hay sao?
Uy nghi người chẳng chút nào,
Mà không chết quách, đợi sao ích gì?

Ảnh đại diện

Tướng thử 1 (Khổng Tử): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chuột kia đê tiện còn da,
Lễ nghi không có sao ra con người?
Lễ nghi không có trong đời,
Sao mà chẳng chết cho rồi ích chi?

Ảnh đại diện

Đế đống 3 (Khổng Tử): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lại như kẻ ấy là người,
Cứ lo nghĩ đến ăn chơi dục tình,
Thật là việc mất đức trinh,
Lẽ trời chính đáng vô tình chẳng hay.

Ảnh đại diện

Đế đống 2 (Khổng Tử): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sớm mai mống mọc phương tây,
Đến trưa ắt có ngưng mây tạnh trời.
Người con gái gả đi rồi,
Anh em cha mẹ đến thời biệt ly.

Ảnh đại diện

Đế đống 1 (Khổng Tử): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hiện lên mống ở phương đông,
Chẳng ai dám trỏ, dám trông mống nầy.
Theo chồng gái phải đi ngay,
Anh em cha mẹ tháng ngày cách xa.
Lo gì lấy đại người ta,
Làm nên dâm đảng xấu xa để đời.
Tựa như dâm khí mống trời,
Chẳng ai dám trỏ nói cười mống kia.

Ảnh đại diện

Đính chi phương trung 3 (Khổng Tử): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa lành thấm thoát đã rơi,
Liền coi cắt việc quan người đánh xe.
Còn sao sớm dậy đi về,
Đến dừng nghỉ ở bốn bề ruộng dâu.
Người nầy tính tốt hết đâu,
Thâm trầm thành thật việc mau công thành.
Người làm nước Vệ giàu nhanh,
Ngựa cao bảy thước ba ngàn con hơn.

Trang trong tổng số 640 trang (6395 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối