Năm ngoái: thời gian chảy đôi ngả
Một ngả ngập ngừng cỏ biếc xanh
Một ngả đi hoài khôn tới ranh
Núi tây tuyết trắng - mây Tần xám
Ngọc quan khắc khoải muốn cầm bút
Ngại chi: vung tay viết cao xanh?