Núi không cần cao, có tiên thì nổi tiếng
Nước không cần sâu, có rồng thì thiêng
Đó là căn nhà thô sơ, chỉ có phẩm hạnh của ta thì thơm
Ngấn rêu xanh ngập thềm, sắc cỏ thấm vào rèm
Cười nói có đại nho, qua lại không tục khách
Có thể gãy cây đàn mộc, đọc kinh phật
Không có tiếng sáo, tiếng đàn làm hại tai, không có điều quan phủ làm nhọc đến hình hài.
Căn nhà của Gia Cát Lư ở Nam Dương, Đình Tử Vân ở Tây Thục
Khổng Tử nói: có gì là thô lậu đâu.