Tuổi mẹ đà cao, nhà cũng nghèo
Em sinh mới được nửa ngày trời
Sanh ly tử biệt đau lòng lắm
Mưa gió ba năm đứt ruột thôi


Nguồn: Trương Quảng Khê tiên sinh tập, Lê Sơn Phương Ngọc biên dịch, NXB Phương Đông, 2007