Non Vu cao chót vót
Mới lạ biết bao lần!
Hang tối ngờ mưa gió
Sườn im tựa quỷ thần
Trăng soi ba kẽm sớm
Hồ đẫy chín sông xuân
Xin hỏi Dương Đài khách
Hay chăng mộng ái ân?


Nguồn: Lê Nguyễn Lưu, Đường thi tuyển dịch - tập 1, NXB Thuận Hoá, 2007