Nhành hoa đỏ ngả đất Bình Dương
Lại buồn vì sự mãi thê lương
Nhớ ở nơi quê tre cùng trúc
Với nhành hoa đỏ biếc ao trong