Cây quýt ở Giang Nam
Mùa đông sao lá xanh
Chỗ ấy khí hậu ấm
Hay bởi lòng sắt son
Đem quýt dâng khách quý
Khổ nỗi trở bao tầng
Vận mệnh tuỳ mà gặp
Tuần hoàn chẳng thể tìm
Đào lý ai bảo quý
Quýt này có kém chăng