Chung Tử gảy đàn, điệu Nam sơn
Ốm đau Trang Tích, ngâm Việt âm
Gió bụi bốn bề, nước non khóc
Mười tuần lao ngục, sống chết tâm
Hận sự Bình Chương, làm sao hết?
Tấm gương Cô Trúc, khó để tìm
Tâm sự nỗi lòng, cùng ai nói
Dưới chân núi Hồng, Quế Giang sâu.