Sông Tiền chưa chắc hẹn giai nhân
Cái nợ yên hoa chót nợ nần
Sóng bạc nỡ gieo người quốc sắc
Lòng son gửi lại khách tình quân
Mộng tàn giấc diệp này thôi kiếp
Đàn đứt giây đồng vẫn giận thân
Một mảnh tài tình muốn thuở luỵ
Thương ai giéo giắt đã nên vần.