Dưới đây là các bài dịch của Lâm Hoàng Lân. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bi sầu ca (Lưu Tế Quân): Bản dịch của Trần Yên Thảo, Lâm Hoàng Lân

Nhà ta gả ta chừ, trời một phương,
Gởi thân đất lạ chừ, vua Ô Tôn.
Lều vải làm nhà chừ, dạ làm tường,
Ăn thịt thay cơm chừ, sữa thay nước.
Ở đây buồn thảm chừ, lòng đau thương,
Nguyện làm chim hộc chừ, về cố hương.

Ảnh đại diện

Thủ thu Luân Đài (Sầm Tham): Bản dịch của Trần Yên Thảo, Lâm Hoàng Lân

Ngoài Âm Sơn đất lạ,
Thành lẻ tuyết quanh năm.
Thu về đem bóng nhạn,
Hạ thiếu tiếng ve ngâm.
Mưa xối ướt lều dạ,
Gió lay động phông màn.
Luân Đài tuy vạn dặm,
Yên ổn suốt ba năm.

Ảnh đại diện

Mã thi kỳ 22 (Lý Hạ): Bản dịch của Trần Yên Thảo, Lâm Hoàng Lân

Hãn huyết đến vương gia,
Chuông hàm rung ngọc kha.
Thiếu quân cưỡi trên biển,
Trông khác gì thanh la.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]