Tưởng bên sông Hán gặp nhau rồi
Ảo đã không mà thực cũng sai
Má thắm từ xưa thường phận bạc
Mắt xanh giờ hiện có bao người?
Nước bèo với đó cùng thân tạm
Son phấn tìm đâu những tự cười
Chỉ lặng nhìn nhau tình đã thú
Mây chiều lọ nổi chốn Dương Đài