Biết chàng đi thú còn lâu
Thu về, đá giặt em lau sẵn sàng
Nay mai cây héo lá vàng
Luống tình ly biệt kể hàng mấy đông
Áo này giặt chẳng quản công
Gửi ra ngoài ải những mong kịp ngày
Phòng khuê xin hết sức này
Để chàng nghe thoảng tiếng chày canh thâu.


Nguồn: Almanach, những nền văn minh thế giới, NXB Văn hoá Thông tin, 1996