Sông Vị bao quanh ải Tần
Hoàng Sơn che khuất một phần Hán cung
Xe loan liễu rủ muôn trùng
Thượng uyển muôn tía nghìn hồng đẹp sao
Đế thành Song Phượng ngất cao
Cổ thụ che khuất biết bao xóm làng
Ngày xuân lệnh vua đường hoàng
Làm cho đẹp đẽ muôn vàn vật hoa


Nguồn: Tuyển tập thơ Đường (tập 2), Huân Phong Dương Hữu Nam dịch, NXB Văn học, 2005