Lao khổ sa trường mấy tuyết sương,
Ngồi nhìn sứ giặc tới minh đường.
Chẳng còn gà vịt nuôi dài mỏ,
Chỉ có cân đai chọi nguỵ trang.
Ngoài trận toàn quân còn đối luỹ,
Trên thuyền bộ giáp dễ chầu vương.
Quốc kế chẳng nên hoà nghị mãi,
Vì dân sớm liệu rợ Tây phương.