Tiền Đường chẳng đón giai nhân
Yên hoa nửa kiếp hàm oan nợ dài
Há đem mặt ngọc sóng vùi
Lòng băng vẫn xứng với người tình chung
Mộng sầu biết số long đong
Cung đàn dù đứt, hơn trong dạ đầy
Chút tài gây lụy xưa nay
Tâm Khanh khúc ấy khóc vay ai nào.