Bãi Long cò trắng đậu nhiều
Sông Lam bên đó tiêu điều nhà nho
Một đời từ phú hay ho
Sách đàn đầy giá uổng trò kẻ ngu
Trăm năm một kiếp phù du
Tuổi già hành lạc ngậm ngùi thoáng qua
Biết sao khi đã đi xa
Trùng dương rượt rót gọi là có không?