Bời bời lá rụng hoa rơi
Suốt ngày mong đợi bạn đời thấy đâu
Tơ vương ruột đứt lòng đau
Chứa chan ngấn lệ, giọt châu ngắn dài

Tấc lòng này ngỏ cùng ai
Mây tan gió cuốn gửi tai chị Hằng

Ôm đàn lầu thượng, hoa trăng
Tương tư giữa khúc, lệ chùng phím loan

Sầu sâu gấp mấy Tương giang
Sông sâu có đáy, sầu lan không bờ

Đầu sông chàng đợi, mong chờ
Cuối sông thiếp những thẫn thờ nhớ trông
Nhớ nhau chẳng thấy nhau cùng
Nước sông ta uống nỗi lòng của nhau

Mộng hồn bay tới nơi đâu
Hoạ chăng thác xuống gặp nhau chăng là
Tương tư cầu có ai qua
Mới hay gian khổ lòng ta nẫu lòng

Tương tư dài đến vô cùng
Nhớ mong vô hạn não nùng vô biên
Lòng người sớm hiểu tấc riêng
Thà rằng chẳng biết, chẳng quen từ đầu