Mộng tình theo mây gió,
Hoa rơi nước chảy trôi.
Nhắn những cô thiếu nữ,
Vì đâu lòng phải sầu.