Yêu sao bàn đá nghiêng bờ suối,
Cành liễu lẳng lơ vuốt chén nồng.
Nếu bảo gió xuân rằng vô ý,
Cớ sao hoa rụng đến nơi này?