Chút rượu nga nhi, mình tự rót,
Buộc ràng, vượn hạc chạnh hồn tim.
Bên hoa am cỏ, xuân càng đậm,
Ngoài liễu phên tre, khách dễ tìm.
Tàu chuối gió ru, trưa lịm giấc,
Rèm song mưa tưới, giọng thơ êm.
Thị phi nào bén bên song, ghế,
Tỉnh đậy châm hương dạo khúc cầm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]