Rằm xuân trăng sáng toả điềm nhiên
Trời núi trên sông giải nối liền
Yên tĩnh vùng sâu bàn việc nước
Nửa đêm về sáng trăng đầy thuyền