Hoa bay nước chảy cũng vô tình
Gió quyến xuân đưa đến Sở thành
Hồ điệp mơ màng nhà mấy dặm
Tử qui khắc khoải nguyệt ba canh
Thư nhà dễ cách lòng nên bạc
Tóc tuyết khôn cầm thúc lại xanh
Nèo ấy chẳng về, về ắt được
Năm hồ cảnh vắng có ai tranh.


Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Quảng Tuân thì bài thơ Đường được dịch sớm nhất hiện nay vẫn còn được tìm thấy là những bài được sưu tập trong bộ Hồng Đức quốc âm thi tập thế kỷ 15: bài Tân xuân lữ xá và chùm thơ Thiên Thai của Tào Đường.

Bài Tân xuân lữ xá nguyên văn bằng chữ Hán là bài Xuân tịch lữ hoài của Thôi Đồ và ở trên và bài thơ quốc âm được xem như bản dịch.