Thư xa thấm lệ chuyền tay
Vợ gào con khóc chuyện này là sao
Thường mê muội chẳng tài cao
Huống thư Tư Mã Giang Châu gửi về