Rêu xanh in dấu guốc bần
Mười phen gõ cửa chín lần trở ra
Giam sao xuân sắc mượt mà
Hạnh hoa đỏ thắm ngó ra cuối tường...