Khi đi trẻ, lúc về già
Giọng quê không đổi, tóc đà khác bao
Trẻ con gặp lạ không chào
Cười hỏi: "khách ở nơi nào lại chơi"?