Kiếm sách theo quân tự thiếu thời
Bên lưng dũng khí ánh gươm ngời
Anh hùng gặp buổi không nơi tựa
Ôm mối thù sâu chẳng đội trời