Nghìn câu thả xuống dòng sông
Một làn sóng động vạn ngàn động theo
Đêm trong cá chẳng ăn bèo
Thuyền không về bến chở đầy ánh trăng