Xuân hoa thu nguyệt tự bao giờ?
Chuyện xưa biết được bấy nhiêu
Gác nhỏ đêm qua đông lại đến
Trăng sáng quay đầu nhớ cố hương

Điêu lan ngọc thế vẫn còn đây
Chỉ tại người xưa đã không còn
Hỏi quân vương sầu bao nhiêu nỗi ?
Tựa dòng xuân chảy nước về Đông.


Điêu lan ngọc thế: Điêu: Trạm khắc, Lan: Lan can, Ngọc: ngọc thạch, Thế: bậc thềm, ở đây ý nói là lan can trạm trổ tinh xảo, bậc đá lát bằng ngọc thạch quý giá.