Sương ngọn kiệu
Dễ tan sao
Sương tan mai giọt lại gieo
Người đà khuất bóng khi nao lại về