Cay đắng phận nhà nghèo
Năm năm rét rồi đói
Ruột rỗng rau thay cơm
Xương lạnh lửa làm áo
Khắp chốn còn binh đao
Trời ghét gieo tai vạ
Cửa son vui việc gì
Thâu đêm liền tiệc rượu