Đời là giấc mộng kê vàng,
Tỉnh ra mọi việc lại hoàn rỗng không.
Núi non, nay thích ở trong,
Dựng lều, đọc sách xưa cùng bên hoa.


Nguồn: Nguyễn Trãi, Ức Trai thi tập, Dương Anh Sơn chuyển lục bát, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2009