Tháng chạp mai hé nhuỵ,
Sang năm hoa nở nhiều.
Vẫn biết ý xuân đẹp,
Sầu khách biết bao nhiêu.
Cây và tuyết cùng màu,
Gió thổi sông nổi sóng.
Vườn cũ còn thấy đâu
Non Vu cao ngất bóng.