Dưới đây là các bài dịch của Cao Huy Giu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thân thường thang dược (Quách Cư Kính): Bản dịch của Chu Lang Cao Huy Giu

Đem lòng nhân hiếu dạy dân
So trăm vua khác có phần lại hơn
Khi hầu mẹ ốm thuốc thang
Tự mình nếm trước dưới màn mới dâng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Hiếu cảm động thiên (Quách Cư Kính): Bản dịch của Chu Lang Cao Huy Giu

Voi về cày ruộng hàng bầy
Chim về nhặt cỏ hàng ngàn không ngơi
Giúp vua Nghiêu, nối ngôi trời
Cho hay hiếu cảm động vời cao xanh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tự thuật (Lê Thánh Tông): Bản dịch của Cao Huy Giu

Bẩy thước thân kia đã ngũ tuần,
Lòng như sắt cứng cũng mềm dần.
Gió rung làm héo hoa ngoài cửa,
Sương dãi thêm gầy liễu trước sân.
Tầng biếc trông xa mây thăm thẳm,
Kê vàng tỉnh giấc những phân vân.
Âm dương cách biệt non Bồng vắng,
Băng ngọc hồn thiêng nhập mộng chăng?


(Bản dịch trong sách Đại Việt sử ký toàn thư)
Ảnh đại diện

Thắng phong hầu (Trần Quốc Toại): Bản dịch của Cao Huy Giu

Tơi nón Ngũ Hồ hơn giữ ấn,
Dâu gia đầy nội vượt phong hầu.

Ảnh đại diện

Chẩn mạch (Trần Minh Tông): Bản dịch của Cao Huy Giu

Xem mạch đừng nên nói muộn phiền,
Trâu công hãy liệu thuốc cho yên.
Bảo rằng phiền muộn không sao dứt,
Chỉ sợ càng tăng phiền muộn lên.

Ảnh đại diện

Tặng Trần Bang Cẩn hoạ tượng tính thi (Trần Minh Tông): Bản dịch của Cao Huy Giu, Huệ Chi

Hình dung cứng cáp giữa trời đông,
Tướng mạo uy nghi cũng đáng trông.
Mọi vẻ phong lưu tô được hết,
Khôn tô choi chói tấm son lòng.

Ảnh đại diện

Phiến minh (Mạc Đĩnh Chi): Bản dịch của Cao Huy Giu

Chảy vàng tan đá, trời đất như lò, người trong lúc ấy, ngang hàng Y Chu;
Gió bấc lạnh lùng, mưa tuyết mịt mù, người trong lúc ấy, Di Tề đói xo.
Ôi! Dùng thì làm việc, bỏ thì nằm co, chỉ ta với ngươi là như thế ru.

Ảnh đại diện

Khuyến Lý Công Uẩn (Vạn Hạnh thiền sư): Bản dịch của Cao Huy Giu

Gần đây tôi thấy lời sấm lạ, biết rằng họ Lý cường thịnh tất dấy nên cơ nghiệp. Nay xem trong thiên hạ, người họ Lý rất nhiều nhưng không ai bằng Thân vệ, là người khoan từ, nhân thứ, lại được lòng dân chúng, mà binh quyền nắm trong tay. Người đứng đầu muôn dân chẳng phải Thân vệ thì còn ai đương nổi nữa!

Tôi đã hơn bảy mươi tuổi rồi, mong được thư thả hãy chết để xem đức hoá của ông như thế nào, thực là sự may muôn năm mới gặp một lần.

Ảnh đại diện

Sấm ngôn (Khuyết danh Việt Nam): Bản dịch của Cao Huy Giu

Gốc cây thăm thẳm,
Ngọn cây xanh xanh.
Cây hoà đao rụng,
Mười tám hạt thành,
Đông, mặt trời mọc,
Tây, sao náu hình.
Khoảng sáu, bảy năm,
Thiên hạ thái bình.

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]