Vũ tễ, yên tiêu cộng diểu mang,
Nhất loan phong cảnh tiếp hồng hoang
Tình không lãng tĩnh huyên song ảnh,
Bích lạc vân trừng tẩy vạn phương.
Trạm khoát ưng hàm thiên đãng dạng,
Phiêu linh bất tận hải thương mang.
Ngự long mộng giác xung nan phá,
Y cựu bang tâm thượng hạ quang.