Nắng hắt Hương Lô bừng khói tím,
Xa nhìn thác nước tựa sông treo,
Từ ba ngàn thước cao lao xuống,
Cứ tưởng Sông Ngân rớt cái vèo!