Thanh minh mưa thật thê lương.
Mất hồn du khách trên đường đi xa.
Hỏi thăm quán rượu đâu à?
Mục đồng chỉ nói Hạnh Hoa thôn kìa.