Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Hỏi lòng người ấy có buồn không ?
Ngọc hồng gởi trả tròn trinh tiết
Nhẫn cưới còn đeo vẹn chữ tòng
Cảm kích tình ai trao tặng ngọc
Sắt son thề hẹn quyết bên chồng
Tiếc ta chẳng gặp thời đơn chiếc
Chối bỏ tình anh bật khóc ròng