Nhà ai tiếng địch thoảng mong manh,
Theo gió xuân bay khắp Lạc thành.
Đêm nay nghe vẳng lời ly biệt,
Ai người không chạnh cố viên tình?