Sông núi nước nam vua nam ngự
Đời đời đã định tại thiên thư
Cớ sao giặc cỏ sang xâm phạm
Rước hoạ vào thân chuốc bại hư