Dưới đây là các bài dịch của Đoàn Thăng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Yết bảng thị chúng (Vạn Hạnh thiền sư): Bản dịch của Đoàn Thăng

Gốc lê chìm bể Bắc,
Chồi lý mọc trời Nam.
Bốn phương tan giáo mác,
Tám cõi được bình an.

Ảnh đại diện

Chân dữ huyễn (Định Hương thiền sư): Bản dịch của Đoàn Thăng

Vốn xưa không xứ sở,
Xứ sở, ấy chân tông.
Chân tông huyễn như thế,
"Huyễn hữu" cũng "không không".

Ảnh đại diện

Truy điệu Chân Không thiền sư (Đoàn Văn Khâm): Bản dịch của Đoàn Thăng

Tiếng lừng ngoài nội với trong triều,
Môn đệ rồng mây quấn quít theo.
Thương xót nhà nhân cây cột đổ,
Ngậm ngùi vườn đạo gốc tùng xiêu.
Non xanh tưởng thấy chân dung cũ,
Tháp mới bên mồ cỏ biếc leo.
Vắng vẻ cửa Thiền ai kẻ gõ,
Qua đây buồn lắng tiếng chuông chiều.

Ảnh đại diện

Đáp quốc vương quốc tộ chi vấn (Pháp Thuận thiền sư): Bản dịch của Đoàn Thăng

Ngôi nước như mây cuốn,
Trời Nam mở thái bình.
Vô vi trên điện gác,
Chốn chốn tắt đao binh.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]