Chiều nắng xế hoà theo cờ sứ
Gặp ngôi chùa tên chữ: An Ninh
Khiến người đi sứ vững tin
Hành trình thẳng tới Yên Kinh tất thành.

Nhớ quê mẹ ba canh trằn trọc
Chốn liễu đào ta cóc tơ vương
Mấy dân thiểu số trên đường
Ánh nhìn ngơ ngác ra dường lạ ghê.

Chiều ngồi rỗi ngước về Đầu Bụt
Núi một màu xanh ngút tầng mây
Kiểm tra lễ vật: đủ đầy
Vang trong thanh vắng đâu đây chuông chùa.