Có phải nhung thêu tản rắc?
Rèm cuốn nửa chừng thơm sực.
Tay ngọc nhặt đem về,
Quyên khóc yến hờn cũng mặc.
Giữ chắc!
Giữ chắc!
Đừng để xuân đi nơi khác.