câu thứ 4 mình có thêm bản dịch: con đò gối bãi suốt ngày ngơi